Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují vztahy mezi zadavatelem (dále jen "zákazník") a dodavatelem - Stanislav Drako, Štefánikova 958, Bohumín 735 81, web@stanislavdrako.cz (dále jen "vývojář") při objednávce a plnění služeb vývoje webových stránek.
  2. Zadáním webových stránek se rozumí požadavky zákazníka na funkčnost, design a další parametry webových stránek, které jsou obsaženy v písemné objednávce nebo jiném dokumentu, který je považován za zadání (dále jen "zadání").
  3. Služby vývoje webových stránek se rozumí práce spojené s vytvořením a implementací webových stránek podle zadání zákazníka.
  4. Tyto podmínky jsou součástí veškerých smluv mezi zákazníkem a vývojářem, a to bez ohledu na způsob jejich vzniku a uzavření.

 2. Objednávka a cena

  1. Vývojář nabízí zákazníkovi možnost objednat si vytvoření webové stránky v rámci služeb, které jsou na webu vývojáře prezentovány jako program. Rozsah a cenu prací, které vývojář provede pro zákazníka, si oba vzájemně odsouhlasí provedením objednávky služby zákazníkem a potvrzení vývojářem.
  2. Zákazník může objednat služby vývoje webových stránek písemnou objednávkou nebo jiným dokumentem, který bude považován za objednávku (dále jen "objednávka"). Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
   • Jméno a kontaktní údaje zákazníka
   • Zvolený program
   • Popis požadavků na webovou stránku
  3. Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby dle aktuálního platného ceníku vývojáře nejpozději do data splatnosti.
  4. Zákazník uznává podklady k platbě zaslané elektronicky a obě smluvní strany považují tento způsob za zcela průkazný a zavazují se k ním přistupovat stejně jako k dokladům tištěným.
  5. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má vývojář právo přerušit provoz služeb. Vývojář obnoví provoz služeb až po plné úhradě dlužné částky.
  6. Vývojář nezaručuje obnovení doménového jména v případě uhrazení dlužné částky v době překračující 30 dní od pozastavení služeb. Doménove jméno je vyřazeno z registru domén dle podmínek registru domén.
 3. Registrace doménového jména

  1. Vývojář nezaručuje, že doménové jméno, o které zákazník žádá, bude zaregistrováno nebo že jej vývojář bude moci registrovat. V souladu s tím, zákazník nepodniká žádné kroky týkající se jeho požadovaného názvu domény, dokud ho vývojář neinformuje, že jméno bylo, či nebylo úspěšně registrováno.
  2. Zákazník si je plně vědom, že registrace doménového jména a jeho používání podléhá podmínkám použití příslušného registru domén (pro CZ domény NIC.CZ). Zákazník souhlasí s tím, že administrátorský poplatek za registraci domény je, dle těchto podmínek, nevratný. Tímto nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele.
  3. Vývojář nepřijímá žádnou odpovědnost za používání názvu domény. Vývojář se neúčastní žádného sporu mezi zákazníkem a jakoukoli jinou osobou nebo organizací týkající se názvu domény. Vývojář si vyhrazuje právo, jakmile se o takovém sporu dozví, podle vlastního uvážení a bez udání důvodu doménové jméno pozastavit, nebo zrušit.
  4. Po uzavření smlouvy s vývojářem nesmí zákazník objednat stejné doménové jméno u jiného registrátora. V opačném případě mohou být účtovany poplatky za převod dle podmínek registru domén.
  5. Při přeregistraci doménového jména vývojář nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené, ať přímo či nepřímo, přeregistraci domény. Za přeregistraci domény je zodpovědný majitel doménového jména - zákazník.

 4. Hosting webových stránek

  1. Pronájem webového prostoru je součástí objednávky služeb jako nevratná služba. Zákazník jej může ukončit výhradně a pouze mimo předplacené období.
  2. Vývojář se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz domény zákazníka na základě objednávky služeb, tj. zajistí přístup účastníků sitě Internet k webových stránkám zákazníka.
  3. Zákazník se zaručuje, že webové stránky a jejich obsah bude provozovat v souladu se zákonem.
  4. Zákazník nebude vědomě nebo z nedbalosti zvěřejňovat a přenášet jakýkoli materiál, který je nezákonný, výhružný, urážlivý, zlomyslný, pomlouvačný, obscenní, pornografický, rouhavý nebo jinak nevhodný.
  5. Vývojář je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, zásahu vyšší moci (např. požář, povodeň apod.), je obsah v rozporu s právním řádem České republiky, s věřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.
  6. Zákazník je povinnen na své webové stránce v patičce webu mít viditelně uveden text: Vytvořil s láskou s odkazem www.stanislav-drako.cz.

 5. Autorská práva

  Veškerá majetková práva k autorským dílům, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek zůstávají za všech okolností ve vlastnictví vývojáře a jeho dodavatelů. Bez souhlasu vývojáře zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah.

 6. Ukončení smlouvy

  1. Neuhrazením poplatků ve stanovené lhůtě zaniká právní vztah mezi zákazníkem a vývojářem. Účet zákazníka včetně jeho webové stránky je trvale smazán bez nároků na obnovení.

aplikace
«